Hoạt động mổ mắt từ thiện

Chương trình mổ mắt cho người nghèo.