LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KHÁC

Ngoài lĩnh vực kinh doanh chính là Bất động sản, Dai Phuoc Group cũng tham gia đầu tư vào các lĩnh vực khác

Bài viết trước đó RỪNG SẢN XUẤT