Lục Nam đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông

 

Nguồn: BG.TV